เกี่ยวฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (FEU Expert Database System)

เป็นระบบ Web based Application ที่สามารถค้นหา และดูข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้ นอกจากระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ความเชี่ยวชาญแล้วยังมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น ประวัติการศึกษา การทำวิจัย การบริการวิชาการ การเป็นคณะกรรมการ สิทธิบัตร หนังสือ ใบประกาศนียบัตร ตลอดจนถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำขึ้น