บุคลากรที่มีความเชียวชาญในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

การบริหารโครงการวิจัย 14/8/2565 12:57:59

ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

การตัดต่อคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือ 14/8/2565 12:57:16

ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 23/2/2564 14:28:18

อ.อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์

การโรงแรม 23/2/2564 14:27:19

อ.อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์

1.Community based tourism 2.Sustainable tourism 3.Creative Tourism 4.Strategic plan for sustainable integrated tourism 23/2/2564 14:13:33

ดร.รุ่งรดิศ เมืองลือ

การท่องเที่ยว 23/2/2564 14:13:22

อ.อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และการตลาดบริการ 18/2/2564 10:17:30

อ.กานดา ธีรานนท์

ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม 1/2/2564 16:57:52

ผศ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม ดัชนีฤดูกาล การถดถอยเชิงเส้น 25/11/2563 10:11:22

ผศ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

ด้านบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจ ภาษีอากร แผนธุรกิจ และการวิเคราะห์งบการเงิน 14/5/2561 8:20:18

อ.ละเอียด ศรีหาเหง่า

strategic mapping & group development 13/5/2561 11:19:45

อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

การเดินทางในประเทศจีน ได้แก่ เมืองปักกิ่ง คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงเกอรีล่า ฉงชิ่ง และเมืองสิบสองปันนา โดยสามารถให้คำปรึกษาและแนวทางการเดินทางเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านการท่องเที่ยวได้ 13/5/2561 2:05:57

ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

Data Analysys 7/5/2561 11:18:47

อ.สิทธิชัย เดชะพันธ์

ทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (เบื้องต้น) 20/4/2561 9:05:42

อ.พรรณิศา คำภูเวียง

งานบริหารความเสี่ยง (องค์กร/สถาบันการศึกษา) 20/4/2561 9:05:42

อ.พรรณิศา คำภูเวียง

งานประกันคุณภาพการศึกษา 20/4/2561 9:05:42

อ.พรรณิศา คำภูเวียง

การเขียนแผนธุรกิจ 20/4/2561 9:05:42

ผศ.จันทร์จิตร เธียรสิริ

การเขียนแผนธุรกิจ 20/4/2561 9:05:42

อ.วลัย ชัยมูล

การจัดทำ BUSINESS MODEL CANVAS และ BUSINESS MODEL LEAN CANVAS 20/4/2561 9:05:42

อ.วลัย ชัยมูล

การเป็นผู้ประกอบการ 20/4/2561 9:05:42

อ.วลัย ชัยมูล

ภูมิศาสตร์ 20/4/2561 9:05:42

ผศ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

การสำรวจจัดทำแผนที่ด้วยกล้องสำรวจธีโอโดไลท์ (Theodolite) กล้องสถานีรวม (Total Station) และเครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) 20/4/2561 9:05:42

ผศ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 20/4/2561 9:05:42

ผศ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

แผนธุรกิจ (แผนการผลิต) 20/4/2561 9:05:42

อ.พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์

การเพิ่มผลผลิตในองค์การ 20/4/2561 9:05:42

อ.พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์

แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 20/4/2561 9:05:42

อ.พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์

ภูมิสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 20/4/2561 9:05:42

ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

microsoft word advance 20/4/2561 9:05:42

ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

multimedia programe for presentation 20/4/2561 9:05:42

ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

graphic design for application development 20/4/2561 9:05:42

ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

PAR research 20/4/2561 9:05:42

ผศ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

ความรู้ทางด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ ภาษี บัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจ 20/4/2561 9:05:42

อ.ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย

ด้านบัญชีการเงิน 20/4/2561 9:05:42

อ.เจนจิรา ถาปินตา

ด้านบัญชีบริหาร 20/4/2561 9:05:42

อ.เจนจิรา ถาปินตา

ด้านภาษีอากร 20/4/2561 9:05:42

อ.เจนจิรา ถาปินตา

Questioning technique for development of learners’ 21st century skills 20/4/2561 9:05:42

ผศ.ดร.ณัฐติญา บุญวิรัตน์

Using Lean Canvas for project planning and innovation 20/4/2561 9:05:42

ผศ.ดร.ณัฐติญา บุญวิรัตน์

Inquiry based learning for development students’ 21 century skills 20/4/2561 9:05:42

ผศ.ดร.ณัฐติญา บุญวิรัตน์

เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม 20/4/2561 9:05:42

อ.นุชจรี ทียะบุญ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 20/4/2561 9:05:42

อ.นุชจรี ทียะบุญ

กระบวนการมีส่วนร่วม ในวิธีทั้ง3 เป็นสิ่งที่เคยอบรมให้กับภายนอกในหัวข้อดังต่อไปนี้ – ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม – การวางแผนธุรกิจ – การจัดองค์กร – การพัฒนาศักยภาพการผลิต – กระบวนการมีส่วนร่วม (เครื่องมือวิจัยทั้ง 7) 20/4/2561 9:05:42

อ.นุชจรี ทียะบุญ

ประวัติศาสตร์ 20/4/2561 9:05:42

อ.นรพรรณ โพธิพฤกษ์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 20/4/2561 9:05:42

อ.นรพรรณ โพธิพฤกษ์

การจัดการธุรกิจ MICE 20/4/2561 9:05:42

อ.นรพรรณ โพธิพฤกษ์

ด้านธุรกิจครอบครัว 20/4/2561 9:05:42

อ.ณิชา ทองจำรูญ

การสร้างและสื่อสารแบรนด์ 20/4/2561 9:05:42

อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

การตลาดออนไลน์ 20/4/2561 9:05:42

อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

การวจัยตลาดออนไลน์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 20/4/2561 9:05:42

อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

ค้นหา