บุคลากรที่มีความเชียวชาญในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

PHP & MySQL Web Development 14/5/2561 15:41:01

อ.เฉลิมชนม์ วราหลิน

ด้านบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจ ภาษีอากร แผนธุรกิจ และการวิเคราะห์งบการเงิน 14/5/2561 8:20:18

อ.ละเอียด ศรีหาเหง่า

strategic mapping & group development 13/5/2561 11:19:45

อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

การเดินทางในประเทศจีน ได้แก่ เมืองปักกิ่ง คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงเกอรีล่า ฉงชิ่ง และเมืองสิบสองปันนา โดยสามารถให้คำปรึกษาและแนวทางการเดินทางเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านการท่องเที่ยวได้ 13/5/2561 2:05:57

อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

Data Analysys 7/5/2561 11:18:47

อ.สิทธิชัย เดชะพันธ์

ทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (เบื้องต้น) 20/4/2561 9:05:42

อ.พรรณิศา คำภูเวียง

งานบริหารความเสี่ยง (องค์กร/สถาบันการศึกษา) 20/4/2561 9:05:42

อ.พรรณิศา คำภูเวียง

งานประกันคุณภาพการศึกษา 20/4/2561 9:05:42

อ.พรรณิศา คำภูเวียง

การเขียนแผนธุรกิจ 20/4/2561 9:05:42

อ.จันทร์จิตร เธียรสิริ

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร 20/4/2561 9:05:42

อ.นันท์นภัส สุจิมา

การเขียนแผนธุรกิจ 20/4/2561 9:05:42

อ.วลัย ชัยมูล

การจัดทำ BUSINESS MODEL CANVAS และ BUSINESS MODEL LEAN CANVAS 20/4/2561 9:05:42

อ.วลัย ชัยมูล

การเป็นผู้ประกอบการ 20/4/2561 9:05:42

อ.วลัย ชัยมูล

ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม 20/4/2561 9:05:42

อ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

การสำรวจจัดทำแผนที่ด้วยกล้องสำรวจธีโอโดไลท์ (Theodolite) กล้องสถานีรวม (Total Station) และเครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) 20/4/2561 9:05:42

อ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 20/4/2561 9:05:42

อ.สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

แผนธุรกิจ (แผนการผลิต) 20/4/2561 9:05:42

อ.พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์

การเพิ่มผลผลิตในองค์การ 20/4/2561 9:05:42

อ.พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์

แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 20/4/2561 9:05:42

อ.พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์

ภูมิสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 20/4/2561 9:05:42

อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

microsoft word advance 20/4/2561 9:05:42

อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

multimedia programe for presentation 20/4/2561 9:05:42

อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

graphic design for application development 20/4/2561 9:05:42

อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

PAR research 20/4/2561 9:05:42

อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

การสร้างและสื่อสารแบรนด์ 20/4/2561 9:05:42

อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

การตลาดออนไลน์ 20/4/2561 9:05:42

อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

การวจัยตลาดออนไลน์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 20/4/2561 9:05:42

อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจซื้อขายสินค้า 20/4/2561 9:05:42

อ.เฉลิมชนม์ วราหลิน

กฎหมายว่าด้วยการประทำความผิดคอมพิวเตอร์ 20/4/2561 9:05:42

อ.เฉลิมชนม์ วราหลิน

จิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนา 20/4/2561 9:05:42

อ.เฉลิมชนม์ วราหลิน

MQL4 Programming Language 20/4/2561 9:05:42

อ.เฉลิมชนม์ วราหลิน

MT4 Application 20/4/2561 9:05:42

อ.เฉลิมชนม์ วราหลิน

ความรู้ทางด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ ภาษี บัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจ 20/4/2561 9:05:42

อ.ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย

PL/SQL , SQL 20/4/2561 9:05:42

อ.ธรรมพร หาญผจญศึก

Microsoft Word,Excel,Powerpoint 20/4/2561 9:05:42

อ.ธรรมพร หาญผจญศึก

การเขียนโปรแกรมจากเครื่องมือของ Oracle 20/4/2561 9:05:42

อ.ธรรมพร หาญผจญศึก

ด้านบัญชีการเงิน 20/4/2561 9:05:42

อ.เจนจิรา ถาปินตา

ด้านบัญชีบริหาร 20/4/2561 9:05:42

อ.เจนจิรา ถาปินตา

ด้านภาษีอากร 20/4/2561 9:05:42

อ.เจนจิรา ถาปินตา

Questioning technique for development of learners’ 21st century skills 20/4/2561 9:05:42

ดร.ณัฐติญา บุญวิรัตน์

Using Lean Canvas for project planning and innovation 20/4/2561 9:05:42

ดร.ณัฐติญา บุญวิรัตน์

Inquiry based learning for development students’ 21 century skills 20/4/2561 9:05:42

ดร.ณัฐติญา บุญวิรัตน์

โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 20/4/2561 9:05:42

อ.วราวรรณ ปันแปง

งานประกันคุณภาพ 20/4/2561 9:05:42

อ.วราวรรณ ปันแปง

งานฝีมือ โครเชย์ งานเย็บปักผ้า 20/4/2561 9:05:42

อ.วราวรรณ ปันแปง

การใช้งานโปรแกรมออกแบบ GRAPHIC 20/4/2561 9:05:42

อ.ปริญญ์ จิรวัตณกิจ

การใช้งานโปรแกรม OFFICE 20/4/2561 9:05:42

อ.ปริญญ์ จิรวัตณกิจ

การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 20/4/2561 9:05:42

อ.ปริญญ์ จิรวัตณกิจ

เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม 20/4/2561 9:05:42

อ.นุชจรี ทียะบุญ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 20/4/2561 9:05:42

อ.นุชจรี ทียะบุญ

กระบวนการมีส่วนร่วม ในวิธีทั้ง3 เป็นสิ่งที่เคยอบรมให้กับภายนอกในหัวข้อดังต่อไปนี้ – ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม – การวางแผนธุรกิจ – การจัดองค์กร – การพัฒนาศักยภาพการผลิต – กระบวนการมีส่วนร่วม (เครื่องมือวิจัยทั้ง 7) 20/4/2561 9:05:42

อ.นุชจรี ทียะบุญ

ประวัติศาสตร์ 20/4/2561 9:05:42

อ.นรพรรณ โพธิพฤกษ์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 20/4/2561 9:05:42

อ.นรพรรณ โพธิพฤกษ์

การจัดการธุรกิจ MICE 20/4/2561 9:05:42

อ.นรพรรณ โพธิพฤกษ์

ด้านธุรกิจครอบครัว 20/4/2561 9:05:42

อ.ณิชา ทองจำรูญ

การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Management) 20/4/2561 9:05:42

อ.กานต์ คงบรรทัด

การจัดการศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ (Data Center Management) 20/4/2561 9:05:42

อ.กานต์ คงบรรทัด

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security of Information Systems) 20/4/2561 9:05:42

อ.กานต์ คงบรรทัด

ค้นหา