ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · tipwon@feu.edu

Views : 691

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: สาขาวิชาการบัญชี

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1บช.ม. การบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2550
2บช.บ. การบัญชีมหาวิทยาลัยพายัพ2540

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1ความรู้ทางด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ ภาษี บัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจ

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live and OBS Studioห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
5การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่2561
6โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาทางธุรกิจสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม.2561
7สัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ(ฉบับปรับปรุง)(IES2015)สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม.2561
8อบรมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช พ.ศ 2561สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม.2561
9อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน Online โดยใช้ Google Classroom" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 1 ชั้น 2) 2561
10ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2561
11ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าอินทรีย์และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ 2561สะเมิง2561
12ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าอินทรีย์และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ 2561จ.สุโขทัย2561
13การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นสำคัญของมาตรฐานทางการบัญชีและนักบัญชีในยุคดิจิทัลห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพ ถนน สุขุมวิท 21 กทม2560
14หลักสูตรกระบวนการพัฒนาผลลัพท์ของการเรียนรู้ตามเงื่อนไขที่สอดคล้องระวห่าง TQF กับ IES ที่ส่งผลค่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่2560
15โครงการประชุม เชิงปฎิบัติการ เพื่อวิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี Ambassador Hotel BangKok2560
16หลักสูตร ภาษาจีนระยะสั้นเพื่อการสื่อสารม.ฟาร์อีสเทอร์น2560
17อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
18Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
19Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
20ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
21One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
22TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
23โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
24อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่2559
25อบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตรการเขียนบทความวิจัยทางวิชาการโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่2559
26อบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOPเครือข่ายภาคเหนือตอนบน กลุ่มหัตถกรรมณ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่2559
27Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Chellengeโรงแรมแคนทารี่ฮิลล์เชียงใหม่2558
28การพัฒนานักวิจัยภายใต้โครงการงานวิจัยบ้านกลางดอยรีสอร์ทเชียงใหม่2558
29โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรศึกษากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2557
30การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
31การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
32อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
33การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
34ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
35หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2555
36การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
37พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
38อบรมกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเอดส์และวัณโรคมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2553
39การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมของ SP ภูมิภาคศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่2553
40Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
41การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์