สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · satchuset@feu.edu

Views : 1179

ตำแหน่ง : รักษาการคณบดี

สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1น.ศ.ม. การโฆษณามหาวิทยาลัยศรีปทุม2546
2นศ.บ. การโฆษณามหาวิทยาลัยศรีปทุม2541

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การสร้างและสื่อสารแบรนด์
2การตลาดออนไลน์
3การวจัยตลาดออนไลน์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
4strategic mapping & group development

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
1Marketing Strategy
2online marketing

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1อบรม Train the Trainers for YES IDEAโรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี2563
2เข้าร่วมเปิดงาน MEU Innovation day 2020ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2563
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
5The UBI Game Changer2563
6The UBI Game Changer ครั้งที่ 2โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่2563
7การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
8การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
9smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
10บรรยายให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์หลักการตลาด หนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์2562
11ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม OVOP (One Village One Product) ที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น2561
12การประเมินความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
13STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตตามแผ่นปฎิบัติการและแผนการใช้งานศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่2561
14ดูงานการจัดการบริหารจัดการ ม.สงขลา นครินทร์ จ.สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2561
15เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุนบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ห้องประชุมเอื้องสายหลวงและห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย2560
16อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการพัฒนากรอบโจทย์วิจัยของชุดโครงการและการจัดการต้นน้ำโรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม2560
17อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ otop เครือข่ายภาคเหนือตอนบน กลุ่ม cluster อาหารและหัตถกรรม โดยเครือข่าย c-ubi ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบนโรงแรมเทวราช จ.น่าน2560
18โครงการ Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
19One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
20โครงการพัฒนาทักษะผู้สอน (Training Coach for Coaching GGEH101) กิจกรรมพัฒนาผู้สอนตามปรัชญามหาวิทยาลัยและงานวิชาการเพื่อสังคม (SES) ในรายวิชา คุณธรรม ปัญญา คนสมบูรณ์ (GEH101)ห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
21โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
22การพัฒนานักวิจัยภายใต้โครงการงานวิจัยบ้านกลางดอยรีสอร์ทเชียงใหม่2558
23KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
24Yong Entrepreneurs Support (Y.E.S.)โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์เชียงใหม่2558
25การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
26การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
27กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train The Trainer)โรงแรมอโมรา2556
28อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
29การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
30การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
31การใช้ Social Media กับการสอนอุดมศึกษายุคใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุม2555
32ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
33หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2555
34โครงการ Research Zoneสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2554
35สัมนาเฒ่าแก่น้อยมหาวิทยาลัยพายัพ2554
36พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
37Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
38การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552
39ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ Hitting Consumer s Heart in the Digital Age-2551

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์