สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · satchuset@feu.edu

Views : 1451

ตำแหน่ง : คณบดี

สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1น.ศ.ม. การโฆษณามหาวิทยาลัยศรีปทุม2546
2นศ.บ. การโฆษณามหาวิทยาลัยศรีปทุม2541

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การสร้างและสื่อสารแบรนด์
2การตลาดออนไลน์
3การวจัยตลาดออนไลน์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
4strategic mapping & group development

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
1Marketing Strategy
2online marketing

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1Active learning Engaging students in online classesThai CODOnline2564
2แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3The UBI Game Changer2563
4The UBI Game Changer ครั้งที่ 2โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่2563
5อบรม Train the Trainers for YES IDEAโรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี2563
6เข้าร่วมเปิดงาน MEU Innovation day 2020ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2563
7การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
8การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
9การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
10smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
11บรรยายให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์หลักการตลาด หนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์2562
12การประเมินความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
13STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตตามแผ่นปฎิบัติการและแผนการใช้งานศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่2561
14ดูงานการจัดการบริหารจัดการ ม.สงขลา นครินทร์ จ.สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2561
15ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม OVOP (One Village One Product) ที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น2561
16เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุนบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ห้องประชุมเอื้องสายหลวงและห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย2560
17อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการพัฒนากรอบโจทย์วิจัยของชุดโครงการและการจัดการต้นน้ำโรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม2560
18อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ otop เครือข่ายภาคเหนือตอนบน กลุ่ม cluster อาหารและหัตถกรรม โดยเครือข่าย c-ubi ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบนโรงแรมเทวราช จ.น่าน2560
19โครงการ Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
20One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
21โครงการพัฒนาทักษะผู้สอน (Training Coach for Coaching GGEH101) กิจกรรมพัฒนาผู้สอนตามปรัชญามหาวิทยาลัยและงานวิชาการเพื่อสังคม (SES) ในรายวิชา คุณธรรม ปัญญา คนสมบูรณ์ (GEH101)ห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
22โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
23KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
24Yong Entrepreneurs Support (Y.E.S.)โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์เชียงใหม่2558
25การพัฒนานักวิจัยภายใต้โครงการงานวิจัยบ้านกลางดอยรีสอร์ทเชียงใหม่2558
26การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
27การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
28กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train The Trainer)โรงแรมอโมรา2556
29อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
30การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
31การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
32การใช้ Social Media กับการสอนอุดมศึกษายุคใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุม2555
33ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
34หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2555
35โครงการ Research Zoneสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2554
36สัมนาเฒ่าแก่น้อยมหาวิทยาลัยพายัพ2554
37พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
38Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
39การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552
40ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ Hitting Consumer s Heart in the Digital Age-2551

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์