ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · sarawut@feu.edu

Views : 1656

ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดวิชา

สังกัด: หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. ภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2549
2วท.บ. ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2544

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1ภูมิสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2microsoft word advance
3multimedia programe for presentation
4graphic design for application development
5PAR research
6การเดินทางในประเทศจีน ได้แก่ เมืองปักกิ่ง คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงเกอรีล่า ฉงชิ่ง และเมืองสิบสองปันนา โดยสามารถให้คำปรึกษาและแนวทางการเดินทางเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผ่านการท่องเที่ยวได้

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
1ภาษาจีน
2เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ทุนวิจัย (บาท)
12564สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ และ วิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์,2564. การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, 316-328. (TCI กลุ่ม 1)
22563นิอร สิริมงคลเลิศกุล ชุมพุนุท สิงห์มณี ธัญพร รัตนวิชัย และศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์.การพัฒนาแอปพลิเคชันติตามผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน. เวชสารแพทย์ทหารบก 2563;73(3):141-150 (TCI กลุ่ม 1) Vol. 73 No. 3 (2020): July-September 2020 Published: 2020-10-03
32561ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์,บุญฤทธิ์ คิดหงัน, ณัฐภัทร เปรื่องปราชญ์, วิวาราช พรแก้ว และ นิอรสิริมงคลเลิศกุล. (2561) ขั้นตอนวิธีการรายงานตำแหน่งจุดความร้อนอัจฉริยะ จังหวัดเชียงรายบนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทางภูมิศาสตร์. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท. หรือ RESGAT) ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ (TCI กลุ่ม 2)
42561Nion Sirimongkonlertkul, Sarawut Pongleerat and Vivarad Phonekeo.Near Real Time Wildfire Monitoring in Chiang Rai Province using Mobile Phone Application ในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal) Vol 13 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 98-104 (TCI กลุ่ม 2)
52560The Outcomes of New Application for Controlling Smoke Haze Problem in Chiang Rai ในวารสาร GMSARN INTERNATIONAL JOURNAL Vol ๑๑ No.๑ March ๒๐๑๗ หน้า ๔๕-๕๐ (TCI กลุ่ม 1)
62560ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ และคณะ. (๒๕๖๐). โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานข่าวสารชุมชน หมู่บ้านดงห้วยเย็น อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ๑๘,(ฉบับพิเศษ), ๑๓-๒๕. (TCI กลุ่ม 2)
72559ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๙). โมบายแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานข่าวสารชุมชน หมู่บ้านดงห้วยเย็น อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ๒๕๕๙. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๕๙). ส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๕ ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ISSN ๑๕๑๓-๔๒๖๑ Vol.๑๘ ฉบับพิเศษ Peer Review Geoinfotech ๒๐๑๗ หน้า ๑๓-๒๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (TCI กลุ่ม 2)
82559นิอร สิริมงคลเลิศ วิฑูรย์ พรมมี และศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๙). การสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและติดตามการเผาในพื้นที่ต้นแบบ ๕ ชุมชนในจังหวัดเชียงรายด้วยระบบติดตามการเผาผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. ๒๕๕๘. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). ระยะเวลาทำวิจัย ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๕๙). ส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๒๐ ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยผลการการดำเนินงานวิจัยนี้ทำให้เกิดแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า Chiang Rai Fire Hotspot Application ทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบจุดความร้อนไปยังมือถือแบบสมาร์ทโฟนที่มีการติดตั้ง โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ไปจนถึงระดับปฏิบัติการใช้งานจริงส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมีเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สถิติการเกิดไฟป่าในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในส่วนแอพพลิเคชั่นยังได้รับรางวัล เจ้าฟ้าไอที ๒๐๑๗ และรางวัล Thailand ICT Award ๒๐๑๖ และได้เขียนบทความวิจัยนำไปเผยแพร่เรื่อง The Outcomes of New Application for Controlling Smoke Haze Problem in Chiang Rai ในวารสาร GMSARN INTERNATIONAL JOURNAL Vol ๑๑ No.๑ March ๒๐๑๗ หน้า ๔๕-๕๐ (TCI กลุ่ม 1)
92557ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๗). การจัดทำแผนที่ธาตุอาหารในดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านเป๊าะ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ๒๕๕๗. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๗) ส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ : ๘ ฉบับที่ : ๒ เลขหน้า : ๑๘๔-๑๙๕ ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ (TCI กลุ่ม 1)
102557ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๕). เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: แบบจำลองหมู่บ้านแม่กลางหลวง. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น.๒๕๕๕. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ –พ.ศ.๒๕๕๕) ส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๑๐๐ มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น ในกลุ่มสาขาศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑๕๘-๑๖๔ (TCI กลุ่ม 1)
112556นิอร สิริมงคลเลิศ และศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๖). แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.),๒๕๕๙. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕). ส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 3๐
122556สุดารัตน์ อุทธารัตน์ และศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๖). แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๖) ส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๓๕
132556ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๖). แบบจำลองภูมิประเทศเพื่องานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน หมู่บ้านดงห้วยเย็น อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ๒๕๕๖. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ –พ.ศ.๒๕๕๖) ส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๑๐๐ ได้มีการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง แบบจำลองกูเกิ้ลเอริธ์เพื่อชุมชนในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH ๒๐๑๔ และได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานที่มีการนำเสนอดีเด่น
142555บุญฤทธิ์ คิดหงัน และศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๕). เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุสมองกลฝังตัวอัจฉริยะเพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.๒๕๕๕. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕) ดำเนินงานในฐานะผู้ร่วมวิจัย ส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๒๐ ได้พิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อยู่ในระดับดี และสามารถเผยแพร่ได้ (หนังสือราชการเลขที่ วช ๐๐๐๗ / ๒๖๓๙)

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการทุนวิจัย (บาท)
12560นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทางภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานข่าวสารชุมชนหมู่บ้านดงห้วยเย็น อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH ๒๐๑๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอมเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
22558นำเสนอบทความวิจัยเรื่องแอนดรอยด์โมบายแอพพลิเคชั่นทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
32558นำเสนอบทความวิจัยเรื่องระบบแม่ข่ายแผนที่เพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดงห้วยเย็น อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
42557นำเสนอบทความวิจัยเรื่องแบบจำลองภูมิประเทศกูเกิ้ลเอิร์ธเพื่อชุมชน ในการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ : GEOINFOTECH ๒๐๑๔ (ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น) วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
52557นำเสนอบทความวิจัยเรื่องแบบจำลองภูมิประเทศเพื่องานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดงห้วยเย็น ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
62556นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุแบบสี่ใบพัดเพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ ในการประชุมวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ ๓ ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
72556นำเสนอผลการวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : แบบจำลองหมู่บ้านแม่กลางหลวง ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลดีเด่น ในกลุ่มสาขาศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว) และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑๕๘-๑๖๔ (TCI กลุ่ม ๑)
82556นำเสนอนิทรรศการเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : แบบจำลองหมู่บ้านแม่กลางหลวง ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” (Thailand Research Expo ๒๐๑๓) ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
92556นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖)

งานวิจัยสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ งานวิจัยสถาบันทุนวิจัย (บาท)
12559ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ และคณะ. (๒๕๖๐). โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานข่าวสารชุมชน หมู่บ้านดงห้วยเย็น อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ๑๘,(ฉบับพิเศษ), ๑๓-๒๕.
22558ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๘). การจัดทำแผนที่ธาตุอาหารในดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านเป๊าะ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น. ๘(๒), ๑๘๔-๑๙๕.
32557ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์. (๒๕๕๗). เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: แบบจำลองหมู่บ้าน แม่กลางหลวง. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. ๘(ฉบับพิเศษ), ๑๕๘-๑๖๔.

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมสังคมอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติอาคาร Uniserv CMU2565
2แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2563
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
5การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
6ภาษาจีนพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาลาว)2561
7ภาษาจีนพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาลาว)2561
8ภาษาจีนพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาลาว)2561
9ภาษาจีนพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาลาว)2561
10ภาษาจีนพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาลาว)2561
11ภาษาจีนพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาลาว)2561
12อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
13Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
14ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
15One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
16การอบรมหลักสูตร “การตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยมิติการคิดจากมุมมองลูกค้า” ภายใต้โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่2560
17การเขียนแผนธุรกิจเพื่อปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่2560
18อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Word Advance สำหรับคณาจารย์ (วิทยากรบรรยาย)ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12402560
19อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ใช้ Ms Word เพื่องานสารบรรณ (วิทยากรบรรยาย)ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A2320 เวลา 13.00 - 16.00 น.2560
20อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Word Advance สำหรับคณาจารย์ (วิทยากรบรรยาย)ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12402560
21การเขียนแผนธุรกิจเพื่อปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่2560
22การรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับมหาวิทยาลัยพะเยา2560
23ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
24สัมมนาประชุมวิชาการประจำปี 2559 ขอสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา2559
25KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
26คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2558
27การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
28สัมมนา การบูรณาการ ICT ใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะด้าน ICTITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2557
29กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train The Trainer)โรงแรมอโมรา2556
30อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
31ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
32การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
33การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
34อบรมหลักสูตรการสำรวจระยะไกลชั้นสูง (Advanced Remote Sensing)กรุงเทพฯ2554
35การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
36Thailand Research Expo 2011คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)2553
37เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนดำเนินงานท้องถิ่นโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว2553
38อบรม Microwave Remote Sensingภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2553
39สัมมนา ESRI USER Conferenceสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ2553
40สัมมนาเรื่อง ดาวเทียมธีออสกับการพัฒนาประเทศโรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส ขอนแก่น2553
41ประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงนิเวศโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์2552
42ดาวเทียมธีออส เทคโนโลยีอวกาศของไทยเพื่อการพัฒนาภูมิสารสนเทศโรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ลแอนด์สปา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี2552
43การประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงห้องประชุมดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่2552
44Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
45การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552

โครงการบริการวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการบริการวิชาการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12560วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Microsoft Word Advance เพื่อการเขียนงานวิจัยและการประกันคุณภาพ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นวิทยากร
22559โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายด้านภูมิสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานระดับพื้นที่ของจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจงหวัดลำพูน (๔ ชั่วโมง)วิทยากร
32559วิทยากรบรรยาย การเสริมทักษะในการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรายภัฏลำปาง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (๗ ชั่วโมง)วิทยากร
42559วิทยากรกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กลุ่มนักวิชาการและนักวิจัย” ณ กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (๓ ชั่วโมง)วิทยากร
52559วิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำฐานข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงร่วมกับเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จ.ลำพูน ในการบริหารจัดการพื้นที่ในชุมชน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ (๓ ชั่วโมง)วิทยากร
62557โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดลำปาง แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตถนนวงแหวน) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ (๑๒ชั่วโมง)วิทยากร
72557วิทยากรบรรยายแผนที่มัลติมีเดีย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (๑๒ ชั่วโมง)วิทยากร
82557วิทยากรการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (๒ ชั่วโมง)วิทยากร
92556โครงการฝึกอบรม สัมมนา การใช้เทคโนโลยีดาวเทียม GPS เพื่อการวางแผนจัดการข้อมูลด้านผังเมืองแก่เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตถนนวงแหวน) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ (๖ ชั่วโมง)วิทยากร
102556โครงการฝึกอบรม สัมมนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง 3D Analysis เพื่อการวางผัง แก่เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตถนนวงแหวน) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (๑๘ ชั่วโมง)วิทยากร
112556โครงการฝึกอบรม สัมมนา การสำรวจระยะไกล Remote Sensing แก่เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตถนนวงแหวน) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ (๑๒ ชั่วโมง)วิทยากร

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ
12564คณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ 2564
22556ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เรื่อง Analysis of Spatial Pattern of Diarrhea Incidence in Phayao Province, Thailand Based on Spatial Autocorrelation Statistics (พ.ศ. ๒๕๕๖)
32555ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางในการจัดการลิงแสมและพื้นที่อาศัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน (พ.ศ. ๒๕๕๕)
42553ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในการพัฒนาแหล่งน้ำ กรณีศึกษาตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (พ.ศ. ๒๕๕๓)

หนังสือแต่ง

ลำดับหน้าปกปี พ.ศ.ชื่อหนังสือ
1ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง

รางวัล

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อรางวัล
12560รางวัลเจ้าฟ้าไอที ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลดีเด่น ด้านช่วยเหลือสังคม ผลงาน “Chiang Rai Fire Hotspot Application” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ อ้างอิงในเว็บไซต์ https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/frit๑๑.html
22559รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Thailand ICT Award ๒๐๑๖ ผลงาน Chiang Rai Hotspot Application ณ ห้อง เลอ โลตัส สวิตโซเทล เลอ คองคอร์ส วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อ้างอิงในเว็บไซต์ http://www.depa.or.th/en/news/thailand-ict-awards-ticta-๒๐๑๖-grand-final
32559ถวายการรายงานผลการวิจัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้มาแสดงในงานนิทรรศการ "BEDO EXPO ๒๐๑๖" ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
42558รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
52558รางวัลอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยดีมาก ภายใต้โครงการสุดยอดนักวิจัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
62556นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖)
72556รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “GISTDA –GIS Application Contest : G-CON” ทีม แอพพลิเคชั่นถนนคนเดิน เชียงใหม่ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
82555รางวัลชมเชย “การประกวดนวัตกรรมการสำรวจทางภูมิศาสตร์ (GIS)” ในงานถนนเทคโนโลยี ๒๕๕๕ ณ Exhibition Hall อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗มิถุนายน ๒๕๕๕

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์