ณัฐติญา บุญวิรัตน์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · nattiya@feu.edu

Views : 934

ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ

สังกัด: คณะศิลปศาสตร์

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปร.ด. ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2561
2ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2553
3ศศ.บ. ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2543

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1Questioning technique for development of learners’ 21st century skills
2Using Lean Canvas for project planning and innovation
3Inquiry based learning for development students’ 21 century skills

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
3Research Trends in Second Language Writing Workshopมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2561
4การบูรณาการ Design Thinking เข้าสู่การเรียนการสอนและงานวิจัยEDGO Experiences2561
5การอบรมการใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
6อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
7Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
8โครงการ Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
9ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
10One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
1138th Thailand TESOL: International Conference 2018 on Digital Literacy in English Language Learning and TeachingThe Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่2560
125th EPD Research Seminarมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2560
13TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
14โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
15การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
16การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
17อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
18การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
19การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
20การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR)และการเขียนข้อเสนอโครงการโรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่2555
21ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
22พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
23การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์