กานต์ คงบรรทัด

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · karn@feu.edu

Views : 712

ตำแหน่ง :

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Management)
2การจัดการศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ (Data Center Management)
3การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security of Information Systems)

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
1ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
12561กานต์ คงบรรทัด, “การสำรวจรวบรวมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริการวีดิทัศน์ออนไลน์ ของ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8” มหาวิทยาลัยธนบุรี, 30 มิถุนายน 2561

งานวิจัยสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ งานวิจัยสถาบัน
12560การสำรวจรวบรวมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริการวีดิทัศน์ออนไลน์ ของ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.

โครงการบริการวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการบริการวิชาการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12561โครงการบริการวิชาการถ่ายทำวิดีทัศน์ "การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศ ประจำปี 2560" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร.อนุบาลเชียงใหม่หัวหน้าโครงการ
22560โครงการบริการวิชาการอบรม Microsoft Powerpoint ให้กับพนักงานบริษัทกาแลไนท์บาร์ซ่า จำนวน 20 คน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้อง A1240วิทยากร
32560โครงการบริการวิชาการเพื่อการประเมินเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (พร้อมนักศึกษาที่เรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าร่วมบริการวิชาการด้วย)หัวหน้าโครงการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12561โครงการบริการวิชาการถ่ายทำวิดีทัศน์ "การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศ ประจำปี 2560" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร.อนุบาลเชียงใหม่หัวหน้าโครงการ
22560โครงการบริการวิชาการอบรม Microsoft Powerpoint ให้กับพนักงานบริษัทกาแลไนท์บาร์ซ่า จำนวน 20 คน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้อง A1240วิทยากร
32560โครงการบริการวิชาการเพื่อการประเมินเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (พร้อมนักศึกษาที่เรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าร่วมบริการวิชาการด้วย)หัวหน้าโครงการ

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์