กานต์ คงบรรทัด

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · karn@feu.edu

Views : 598

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: วิชาเอกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2549
2วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น2543

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Management)
2การจัดการศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ (Data Center Management)
3การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security of Information Systems)

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
1ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
12561กานต์ คงบรรทัด, “การสำรวจรวบรวมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริการวีดิทัศน์ออนไลน์ ของ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8” มหาวิทยาลัยธนบุรี, 30 มิถุนายน 2561

งานวิจัยสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ งานวิจัยสถาบัน
12560การสำรวจรวบรวมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริการวีดิทัศน์ออนไลน์ ของ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economyห้องเอื้องหลวง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่2563
3การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
4A & A Solution Live 2018 “Digital Transformation in the era of AI”โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่‎2561
5การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network & Security สำหรับผู้ปฏิบัติงานสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2561
6การสัมมนาในหัวข้อ Data Center Solution โรงแรมแคนทารี่ ฮิล เชียงใหม่ 2561
7การสัมมนา Network Cabling System & Technology for the Future โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว2561
8การสัมมนาในหัวข้อ APC Smart and Easy 2019 โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ 2561
9การสัมมนาในหัวข้อ APC Smart and Easy 2019 โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ 2561
10A & A Solution Live 2017 Hyper - Converged infrastureโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่2560
11LINK Open Cabling System For The Future 2017โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว2560
12Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
13การฝึกอบรมและทดสอบระดับความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2560
14อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
15โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
16TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
17พัฒนาต้นกล้าวิจัยในแบบบูรณาการสำนักบริการวิชาการ มช2559

โครงการบริการวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการบริการวิชาการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12561โครงการบริการวิชาการถ่ายทำวิดีทัศน์ "การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศ ประจำปี 2560" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร.อนุบาลเชียงใหม่หัวหน้าโครงการ
22560โครงการบริการวิชาการอบรม Microsoft Powerpoint ให้กับพนักงานบริษัทกาแลไนท์บาร์ซ่า จำนวน 20 คน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้อง A1240วิทยากร
32560โครงการบริการวิชาการเพื่อการประเมินเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (พร้อมนักศึกษาที่เรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าร่วมบริการวิชาการด้วย)หัวหน้าโครงการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12561โครงการบริการวิชาการถ่ายทำวิดีทัศน์ "การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศ ประจำปี 2560" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร.อนุบาลเชียงใหม่หัวหน้าโครงการ
22560โครงการบริการวิชาการอบรม Microsoft Powerpoint ให้กับพนักงานบริษัทกาแลไนท์บาร์ซ่า จำนวน 20 คน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้อง A1240วิทยากร
32560โครงการบริการวิชาการเพื่อการประเมินเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (พร้อมนักศึกษาที่เรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าร่วมบริการวิชาการด้วย)หัวหน้าโครงการ

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์