วราวรรณ ปันแปง

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · warawan@feu.edu

Views : 439

ตำแหน่ง :

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
2งานประกันคุณภาพ
3งานฝีมือ โครเชย์ งานเย็บปักผ้า

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์