วราวรรณ ปันแปง

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · warawan@feu.edu

Views : 365

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนและประกันคุณภาพ

สังกัด: สำนักแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2553

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
2งานประกันคุณภาพ
3งานฝีมือ โครเชย์ งานเย็บปักผ้า

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
3ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / สถาบันห้องประชุม อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ2560
4อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Word เพื่องานสารบรรณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A23202560
5KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
6ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
7หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2555

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์