เจนจิรา ถาปินตา

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · janejira@feu.edu

Views : 811

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา

สังกัด: สาขาวิชาการบัญชีหัวหน้าสาขาวิชา

สังกัด: สาขาวิชาการบัญชี

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1บช.ม. การบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2551
2บช.บ. การบัญชีมหาวิทยาลัยพายัพ2539

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1ด้านบัญชีการเงิน
2ด้านบัญชีบริหาร
3ด้านภาษีอากร

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live and OBS Studioห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
5smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
6การฝึกอบรม ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงินโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่2561
7การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่2561
8โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
9โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาทางธุรกิจสภาวิชาชีพการบัญชี สำนักงานใหญ่2561
10การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ.2562สภาวิชาชีพการบัญชี สำนักงานใหญ่2561
11การจัดการเรียนการสอน Online โดย Google Classroom มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
12การทำความเข้าใจงบการเงิน รุ่นที่ 3เรียนออนไลน์2561
13กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0 และภาษีกับธุรกิจเรียนออนไลน์2561
14กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business : กฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจเรียนออนไลน์2561
15มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: Conversation มั่นใจเรียนออนไลน์2561
16อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
17Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
18ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน2560
19ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
20โครงการพัฒนาทักษะผู้สอน (Training Coach for Coaching GGEH101) กิจกรรมพัฒนาผู้สอนตามปรัชญามหาวิทยาลัยและงานวิชาการเพื่อสังคม (SES) ในรายวิชา คุณธรรม ปัญญา คนสมบูรณ์ (GEH101)ห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
21Update กฎหมายภาษีอากรเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มห้องประชุม CGV2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่2560
22อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่2559
23อบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตรการเขียนบทความวิจัยทางวิชาการโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่2559
24อบรมหลักสูตร เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs เปรียบเทียบกับบัญชี PAEs/NPAEsห้องประชุมฝ้ายคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2559
25อบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOPเครือข่ายภาคเหนือตอนบน กลุ่มหัตถกรรมณ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่2559
26โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
27TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
28โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรศึกษากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2557
29การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
30โครการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่2557
31อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
32การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
33ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
34การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
35อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
36พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
37อบรมกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเอดส์และวัณโรคมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2553
38การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมของ SP ภูมิภาคศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่2553

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์