นุชจรี ทียะบุญ

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · nutchari@feu.edu

Views : 1129

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: วิชาเอกการประกอบการ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1บธ.ม. การเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
2บธ.บ. การตลาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้2543

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม
2อบรมเชิงปฏิบัติการ
3กระบวนการมีส่วนร่วม ในวิธีทั้ง3 เป็นสิ่งที่เคยอบรมให้กับภายนอกในหัวข้อดังต่อไปนี้ – ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม – การวางแผนธุรกิจ – การจัดองค์กร – การพัฒนาศักยภาพการผลิต – กระบวนการมีส่วนร่วม (เครื่องมือวิจัยทั้ง 7)

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
4อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งความรู้เรื่องสื่อและการผลิตสื่อตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนณ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามมัสยิดอัตตักวา2561
5แนวทางเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งความรู้เรื่องสื่อและการผลิตสื่อตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน การทำ qr code และโปสเตอร์”สำนักงานเทศบาล อ.บ้านธิ จ.ลำพูน2561
6Talent Mobility Exclusive Training2018 อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ2561
7Talent Mobility Exclusive Training2018 อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ2561
8Talent Mobility Exclusive Training2018 อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ2561
9Talent Mobility Exclusive Training2018 อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ2561
10Talent Mobility Exclusive Training2018 อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ2561
11Talent Mobility Exclusive Training2018 อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ2561
12หัวหน้างานยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 (Smart Supervisor)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
13Talent Mobility Exclusive Training2018 อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ2561
14อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
15อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งความรู้เรื่องสื่อและการผลิตสื่อตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน การทำ qr code และโปสเตอร์ม.แม่โจ้2560
16โครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจฐานชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินห้องประชุม KU Home Hotel มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2560
17Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
18ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผล โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ2560
19TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
20The 3rd Engagement Thailand Annual Conference University - Community Convergenceโรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา2559
21เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดกองทรายม ถนนสายต้นยางนา และศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 72559
22การบริหารองค์กรและการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับชุมชนณ. บ้านไร่กองขิง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่2559
23แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับชุมชนสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2559
24การพัฒนานักวิจัยภายใต้โครงการงานวิจัยบ้านกลางดอยรีสอร์ทเชียงใหม่2558
25อบรมหลักสูตร เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูนณ ศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน2558
26การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
27โครการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่2557

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์