ปริญญ์ จิรวัตณกิจ

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · prinn@feu.edu

Views : 634

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2556
2วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2551

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การใช้งานโปรแกรมออกแบบ GRAPHIC
2การใช้งานโปรแกรม OFFICE
3การออกแบบและสร้างเว็บไซต์

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
3เข้าร่วมอบรมพัฒนาหุ่นยนต์คณะวิศวกรรม ม.ท.ร2561
4Innovation Talk: Edge Computing Solutionโรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์2561
5Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
6ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
7KM คณะบริหารธุรกิจ การนำ CAB มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
8KM คณะบริหารธุรกิจ การนำ CAB มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
9KM คณะบริหารธุรกิจ การนำ CAB มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
10KM คณะบริหารธุรกิจ การนำ CAB มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
11โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
12TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
13การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
14อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์