พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · pichai@feu.edu

Views : 783

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2549
2วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1แผนธุรกิจ (แผนการผลิต)
2การเพิ่มผลผลิตในองค์การ
3แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live and OBS Studioห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรรวมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่2563
5การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
6smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
7การจัดการเรียนการสอน Online โดย Google Classroomมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
8ขายดีปี๋ใหม่เมืองมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
9การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่2561
10 กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ติดอาวุธปลุกความคิดเมื่อโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องการขนส่ง” จัดโดย กองโลจิสติกส์ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย2561
11อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
12Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
13One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
14Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
15โครงการพัฒนาทักษะผู้สอน (Training Coach for Coaching GGEH101) กิจกรรมพัฒนาผู้สอนตามปรัชญามหาวิทยาลัยและงานวิชาการเพื่อสังคม (SES) ในรายวิชา คุณธรรม ปัญญา คนสมบูรณ์ (GEH101)ห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
16ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารจีนมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
17ภาษาจีนระยะสั้นเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
18ส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่2560
19อบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOPเครือข่ายภาคเหนือตอนบน กลุ่มหัตถกรรมศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่2559
20TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
21โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
22KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
23การพัฒนานักวิจัยภายใต้โครงการงานวิจัยบ้านกลางดอยรีสอร์ทเชียงใหม่2558
24การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
25โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่2557
26การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
27โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรศึกษากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2557
28อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
29การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
30ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
31การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
32การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
33วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐานโรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่2554
34พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
35อบรมกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเอดส์และวัณโรคมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2553
36โครงการจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์อุปทานกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่2552
37Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
38การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552
39Training of Trainers (TOT)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2551
40อบรมการเขียนเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2551
41ประชุมและเสนอผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่34ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2551
42สัมมนาการพัฒนาองค์การสู่High Performance Organizationโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่2551
43Introducton to e-learningมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2550
44ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานด้านการตลาด การผลิต การจัดการบริษัทต่างๆในกรุงเทพ,ชลบุรีและระยอง2550

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์