สิทธิชัย เดชะพันธ์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · sitdhichai@feu.edu

Views : 406

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์

สังกัด: ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2550
2วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยพายัพ2540

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1Data Analysys

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
2smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
3สัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่2561
4บรรยายพิเศษ “ทิศทางการลงทุนในปี 2561”คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
5งานสัมมนา A&A Solution Live 2017 “Hyper-converged Infrastructure”โรงแรมดวงตะวัน2560
6สัมนา Data Protection Road MAPโรงแรมดาราเทวี2560
7CSLoxinfo Integreated IT solutionsโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่2560
8Transform IT Accelerateโรงแรมแชงรีล่า2560
9Transform IT Accelerateโรงแรมแชงรีล่า2560
10Transform IT Accelerateโรงแรมแชงกรีล่า2560
11Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
12Blockchain: An Innovation to Improve Cybersecurity "บล็อกเชน (Blockchain): เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2560
13One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
14KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
15Security CCTV Technology Update CSLoginfo2557
16Software Installation. - Creative Cloud Packager. - Enterprise Dashboard.หาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 603 (ห้องปฎิบัติการคอมฯ คณะดิจิตอลมีเดีย)2557
17ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
18การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552
19The Symposium of IT(Pro) 2007โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่2550
20Introducton to e-learningมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2550
21ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายฝ่ายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสวทช.2549
22สัมมนาทำอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
23อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
24มองแบบองค์รวมวิถีทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีสุขวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
25สัมนาผู้บริหารวิทยาลัยฟาร์อีวเทอร์น2549
26สัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายไร้สายในสถาบันอุดมศึกษาฯกระทรวงเทคโนสารสนเทศ2549
27ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศฯสำนักกรรมการการอุดมศึกษา uninet2548
28เชื่อมต่อทุกความสำเร็จกับซีเอสล็อกอินโฟบมจ.ซีเอสล็อกอินโฟ2548
29หลักการบริหารสินทรัพย์ จัดระเบียบซอฟต์แวร์สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่2548
30อบรมเชิงปฏิบัติการส่วนของผู้ดูแลระบบ LMSสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา2548
31โครงการรับมอบระบบบริหารการเรียนการสอน LMSสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา2548
32ประชุมจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2548
33L2/3/4 Network Switch Administrationบจก. ซี-พลัส2548
34ระบบสารสนเทศเพื่อการทำวิจัย เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบนสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช.2548
35การพัฒนาระบบ LMS ด้วย TCUจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2548
36สัมนาทิศทางการพัฒนาระบบ LMS ระดับอุมศึกษาในประเทศไทยสกอ. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ2548
37การพัฒนาระบบ LMS ด้วย MOODLEสวทช. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว2548
38Microsoft Special Program for Educational Institutionบ. ลานนาคอมพิวเตอร์2548
39ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่:การสร้างเยาวชน ICTกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2548
40สัมมนา เทคโนโลยีการศึกษาจากไมโครซอฟท์บริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมกับ บริษัทไอทีไอที จำกัด2548
41Windows 2003 Server Administrationบริษัท ซี-พลัส จำกัด2548
42SAM SEMINAR 2005ส.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ BSI2548
43ระบบสารสนเทศงานวิจัยเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน2548
44เสริมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(TOEFL-IELTS)วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2547
45IPV6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
46การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการพูดเชิงบวกวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2546
47การจัดการเครื่อข่ายSMCSMC บมจ.ประเทศไทย2546
48Mail Securityคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546
49CISCO SHOWCASEบ.ซิสโก้ จก.2545
50Leadership Trainingวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2545

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์