สิทธิชัย เดชะพันธ์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · sitdhichai@feu.edu

Views : 713

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์

สังกัด: ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2550
2วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยพายัพ2540

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1Data Analysys

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1Digital Transformation with DELL EMCNimman Convention Centre2563
2การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
3smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
4สัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่2561
5บรรยายพิเศษ “ทิศทางการลงทุนในปี 2561”คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
6งานสัมมนา A&A Solution Live 2017 “Hyper-converged Infrastructure”โรงแรมดวงตะวัน2560
7สัมนา Data Protection Road MAPโรงแรมดาราเทวี2560
8CSLoxinfo Integreated IT solutionsโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่2560
9Transform IT Accelerateโรงแรมแชงรีล่า2560
10Transform IT Accelerateโรงแรมแชงรีล่า2560
11Transform IT Accelerateโรงแรมแชงกรีล่า2560
12Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
13Blockchain: An Innovation to Improve Cybersecurity "บล็อกเชน (Blockchain): เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2560
14One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
15KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
16Security CCTV Technology Update CSLoginfo2557
17Software Installation. - Creative Cloud Packager. - Enterprise Dashboard.หาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 603 (ห้องปฎิบัติการคอมฯ คณะดิจิตอลมีเดีย)2557
18ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
19การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552
20The Symposium of IT(Pro) 2007โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่2550
21Introducton to e-learningมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2550
22ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายฝ่ายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสวทช.2549
23สัมมนาทำอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
24อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
25มองแบบองค์รวมวิถีทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีสุขวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
26สัมนาผู้บริหารวิทยาลัยฟาร์อีวเทอร์น2549
27สัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายไร้สายในสถาบันอุดมศึกษาฯกระทรวงเทคโนสารสนเทศ2549
28ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศฯสำนักกรรมการการอุดมศึกษา uninet2548
29เชื่อมต่อทุกความสำเร็จกับซีเอสล็อกอินโฟบมจ.ซีเอสล็อกอินโฟ2548
30หลักการบริหารสินทรัพย์ จัดระเบียบซอฟต์แวร์สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่2548
31อบรมเชิงปฏิบัติการส่วนของผู้ดูแลระบบ LMSสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา2548
32โครงการรับมอบระบบบริหารการเรียนการสอน LMSสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา2548
33ประชุมจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2548
34L2/3/4 Network Switch Administrationบจก. ซี-พลัส2548
35ระบบสารสนเทศเพื่อการทำวิจัย เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบนสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช.2548
36การพัฒนาระบบ LMS ด้วย TCUจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2548
37สัมนาทิศทางการพัฒนาระบบ LMS ระดับอุมศึกษาในประเทศไทยสกอ. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ2548
38การพัฒนาระบบ LMS ด้วย MOODLEสวทช. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว2548
39Microsoft Special Program for Educational Institutionบ. ลานนาคอมพิวเตอร์2548
40ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่:การสร้างเยาวชน ICTกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2548
41สัมมนา เทคโนโลยีการศึกษาจากไมโครซอฟท์บริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมกับ บริษัทไอทีไอที จำกัด2548
42Windows 2003 Server Administrationบริษัท ซี-พลัส จำกัด2548
43SAM SEMINAR 2005ส.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ BSI2548
44ระบบสารสนเทศงานวิจัยเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน2548
45เสริมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(TOEFL-IELTS)วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2547
46IPV6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
47การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการพูดเชิงบวกวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2546
48การจัดการเครื่อข่ายSMCSMC บมจ.ประเทศไทย2546
49Mail Securityคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546
50CISCO SHOWCASEบ.ซิสโก้ จก.2545
51Leadership Trainingวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2545

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์