สิทธิชัย เดชะพันธ์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · sitdhichai@feu.edu

Views : 878

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์

สังกัด: ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2550
2วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยพายัพ2540

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1Data Analysys

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1อบรมสัมมนา AISOne Nimman2566
2Digital Transformation with DELL EMCNimman Convention Centre2563
3การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
4smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
5สัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่2561
6บรรยายพิเศษ “ทิศทางการลงทุนในปี 2561”คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
7งานสัมมนา A&A Solution Live 2017 “Hyper-converged Infrastructure”โรงแรมดวงตะวัน2560
8สัมนา Data Protection Road MAPโรงแรมดาราเทวี2560
9CSLoxinfo Integreated IT solutionsโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่2560
10Transform IT Accelerateโรงแรมแชงรีล่า2560
11Transform IT Accelerateโรงแรมแชงรีล่า2560
12Transform IT Accelerateโรงแรมแชงกรีล่า2560
13Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
14Blockchain: An Innovation to Improve Cybersecurity "บล็อกเชน (Blockchain): เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2560
15One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
16KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
17Security CCTV Technology Update CSLoginfo2557
18Software Installation. - Creative Cloud Packager. - Enterprise Dashboard.หาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน) อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 603 (ห้องปฎิบัติการคอมฯ คณะดิจิตอลมีเดีย)2557
19ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
20การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552
21The Symposium of IT(Pro) 2007โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่2550
22Introducton to e-learningมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2550
23ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายฝ่ายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสวทช.2549
24สัมมนาทำอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
25อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
26มองแบบองค์รวมวิถีทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีสุขวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
27สัมนาผู้บริหารวิทยาลัยฟาร์อีวเทอร์น2549
28สัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายไร้สายในสถาบันอุดมศึกษาฯกระทรวงเทคโนสารสนเทศ2549
29ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศฯสำนักกรรมการการอุดมศึกษา uninet2548
30เชื่อมต่อทุกความสำเร็จกับซีเอสล็อกอินโฟบมจ.ซีเอสล็อกอินโฟ2548
31หลักการบริหารสินทรัพย์ จัดระเบียบซอฟต์แวร์สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่2548
32อบรมเชิงปฏิบัติการส่วนของผู้ดูแลระบบ LMSสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา2548
33โครงการรับมอบระบบบริหารการเรียนการสอน LMSสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา2548
34ประชุมจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2548
35L2/3/4 Network Switch Administrationบจก. ซี-พลัส2548
36ระบบสารสนเทศเพื่อการทำวิจัย เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบนสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช.2548
37การพัฒนาระบบ LMS ด้วย TCUจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2548
38สัมนาทิศทางการพัฒนาระบบ LMS ระดับอุมศึกษาในประเทศไทยสกอ. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ2548
39การพัฒนาระบบ LMS ด้วย MOODLEสวทช. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว2548
40Microsoft Special Program for Educational Institutionบ. ลานนาคอมพิวเตอร์2548
41ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่:การสร้างเยาวชน ICTกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2548
42สัมมนา เทคโนโลยีการศึกษาจากไมโครซอฟท์บริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมกับ บริษัทไอทีไอที จำกัด2548
43Windows 2003 Server Administrationบริษัท ซี-พลัส จำกัด2548
44SAM SEMINAR 2005ส.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ BSI2548
45ระบบสารสนเทศงานวิจัยเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน2548
46เสริมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(TOEFL-IELTS)วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2547
47IPV6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
48การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการพูดเชิงบวกวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2546
49การจัดการเครื่อข่ายSMCSMC บมจ.ประเทศไทย2546
50Mail Securityคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546
51CISCO SHOWCASEบ.ซิสโก้ จก.2545
52Leadership Trainingวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2545

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์