ณิชา ทองจำรูญ

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · nicha@feu.edu

Views : 786

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: วิชาเอกการประกอบการ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1บธ.ม. การตลาดมหาวิทยาลัยพายัพ2550
2ศศ.บ. การสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์2547

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1ด้านธุรกิจครอบครัว

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2Cashmax Catch your Dreamกทม.2563
3การสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live and OBS Studioห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
5smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
6อบรม Industry education integration school enterprise collaboration international Sharing co-consulting and co-building มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่2561
7อบรม Industry education integration school enterprise collaboration international Sharing co-consulting and co-building มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่2561
8อบรม Industry education integration school enterprise collaboration international Sharing co-consulting and co-building มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่2561
9อบรม Industry education integration school enterprise collaboration international Sharing co-consulting and co-building มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่2561
10อบรม Industry education integration school enterprise collaboration international Sharing co-consulting and co-building มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่2561
11อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งความรู้เรื่องสื่อและการผลิตสื่อตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนณ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามมัสยิดอัตตักวา2561
12สัมนาเปลี่ยน บ้าน เป็น บูติคโฮเตล เงินล้านให้ถูกกฎหมาย ถูกเข้าถึงแหล่งเงินทุนโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวล์ จ.เชียงใหม่2561
13คิดอย่างไร อย่างผู้ประกอบการ 4.0มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่2560
14Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
15ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
16อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
17Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
18TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
19สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส2559
20อบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOPเครือข่ายภาคเหนือตอนบน กลุ่มหัตถกรรมศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่2559
21อบรม ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทยโรงแรมฮอลิเดย์อินเชียงใหม่2559
22อบรมหลักสูตร เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูนณ ศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน2558

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์