พรรณิศา คำภูเวียง

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · phannisa@feu.edu

Views : 733

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนัก

สังกัด: สำนักแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2550
2บธ.บ. การเลขานุการมหาวิทยาลัยพายัพ2544

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1ทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (เบื้องต้น)
2งานบริหารความเสี่ยง (องค์กร/สถาบันการศึกษา)
3งานประกันคุณภาพการศึกษา

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
2การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
3smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
4ประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องพัชรกิติยาภา อาคารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ2561
5อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Word เพื่องานสารบรรณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A23202560
6โครงการ Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
7One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
8KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
9สัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยด้วยการเสริมหลักสูตรโรงแรมดวงตะวัน2558
10พัฒนาคุณภาพการศึกษา EdPExโรงแรมคุ้มภูคำ2556
11การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
12การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
13การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ2555
14การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรร้าน Librarista Coffee2555
15ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
16หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2555
17ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์2552
18ปฏิรูปการศึกษารอบสอง การประเมินรอบสาม : ปรับแต่งหรือปรับรื้อระบบ?โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่2552
19Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
20อบรมการเขียนเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมEndNoteมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2551
21Training of Trainers (TOT)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2551
22สัมมนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ(ไตรภาคี)เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนโรงแรมอิมพี่เรียลแม่ปิง เชียงใหม่2550
23ประชุมปฏิบัติการ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2549
24สัมมนาทำอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
25อบรมการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2549
26การพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2548
27AWวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2548
28เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติสกอ.2548
29ประชุมวิชาการ มติใหม่ของการพัฒนาการตรวจสอบภายใน สกอ.สกอ.2548
30การเรียนการสอนทางไกลวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2548
31เรียนภาษาจีน การสนทนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2548
32Advanced Business and Academic English Communicationมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
33เสริมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(TOEFL-IELTS)วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2547
34ดูงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษครั้งที่ 3วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2547
35การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการพูดเชิงบวกวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2546
36งานบริการให้คำปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์