นรพรรณ โพธิพฤกษ์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · naraphan@feu.edu

Views : 1002

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา

สังกัด: สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการหัวหน้าสาขาวิชา

สังกัด: สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวร2554
2ศศ.บ. ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2547

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1ประวัติศาสตร์
2อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3การจัดการธุรกิจ MICE

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2Road Show THAI MICE Connectโรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่2563
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
5smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
6โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่2561
7เข้าร่วมประชุม หัวข้อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวระหว่างอปท. และชุมชนในเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่2561
8อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งความรู้เรื่องสื่อและการผลิตสื่อตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนณ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามมัสยิดอัตตักวา2561
9งานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่2560
10ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว 2560
11อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
12สัมมนาติดปีกธุรกิจSME ธุรกิจบริการในยุคประเทศไทย 4.0โรงแรมฮาร์โมไนซ์ จ.เชียงใหม่2560
13Thailand Travel Mart Plus (TTM + 2017)ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่2560
14Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
15ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
16One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
17หลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICEโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว2559
18รู้และเข้าใจนักท่องเที่ยวอาเซียน+3ห้องอีมพีเรียล โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่2559
19สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 6ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2559
20อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ประเทศไทย Domestic Destination Management Companyโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต2559
21อบรมหลักสูตร เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูนณ ศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน2558

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์