นันท์นภัส สุจิมา

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · nunnapat@feu.edu

Views : 353

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2548
2วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2544

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
4MONSOONSIM BOOT CAMP 2018 ต่อยอดการเรียนรู้มุ่งสู่สังคม ACTIVE LEARNER เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและระบบ ERP เชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายวิชาผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ GAMIFICATION วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี2561
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model การจัดทำ Mobile Application : Point of Sale for Micro SMEห้องประชุม Ecommerce Valley2561
6การอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model การจัดทำ Mobile Application : Point of Sale for Micro SMEห้องประชุม Ecommerce Valley2561
7อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
8Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
9Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
10ยินดี Craft : หัตถกรรมล้านนา เสริมค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
11Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise Developerณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
12โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรศึกษากลุ่มประสบการณ์ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2557
13การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟารือีสเทอร์น2557
14อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
15กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train The Trainer)โรงแรมอโมรา2556
16การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
17ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
18การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
19โครงการหยั่งรากแก้วสู่ภาคการศึกษา สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพด้วย PSP หลักสูตร CMMI Implementation Workshopอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค กรุงเทพฯ2554
20พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
21Personal Software Processอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค กรุงเทพฯ2553
22สัมมนาโครงการ Microsoft BizSparkอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค กรุงเทพฯ2552
23สัมมนา Information and Mobile Application (IMA)โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์เชียงใหม่2552
24Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
25อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงและให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้งศูนย์e-learningในองค์กรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2551
26เทคโนโลยีการพัฒนาระบบOne Stop Service e-Governmentโรงแรมอิมพี่เรียลแม่ปิง เชียงใหม่2550
27การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
28e-commerce กับช่องทางการชำระเงินรูปแบบใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2549
29สัมมนาทำอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
30อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
31ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2548วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2548

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์