รุ่งรดิศ เมืองลือ

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · rungradith@feu.edu

Views : 521

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยา2560
2ศศ.ม. การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
3ศศ.บ. สาขาวิชาบ้านและชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2545

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
11.Community based tourism 2.Sustainable tourism 3.Creative Tourism 4.Strategic plan for sustainable integrated tourism

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
11.Community based tourism 2.Sustainable tourism 3.Creative Tourism 4.Strategic plan for sustainable integrated tourism

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ทุนวิจัย (บาท)
1The Guideline Development for Sustainable Tourism of Eastern Coast in Chonburi Province
2Strategic plan for sustainable integrated tourism development in Chonburi Province
3Approaches for Creative Tourism Development on Sustainable Community Resources in Baan Koh Kham Yai Island, Koh Sichang District, Chonburi Province, Thailand
4Heritage of Wisdom from woven fabrics of Her Majesty Queen Sri Savarindira the Queen Grandmother of Thailand and local resource to sustainable creative community Based Tourism in Eastern Economic Corridor of banpuek Community Mueang Chonburi District Chonburi Province.

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12564ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนวิถีเกษตร ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาครวิทยากร
22564ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการ ชุมชนร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนจังหวัดนครปฐมวิทยากร
32564ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่อง เที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาช่างศิลป์จังหวัดนครปฐมวิทยากร
42564ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่อง การสร้างแบรนด์เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ช่างศิลป์ผ่านกลไกขับเคลื่อนโดยชุมชนจังหวัดนครปฐมวิทยากร
52562ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์และแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์บริการกับพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกวิทยากร
62562ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่อง การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนในทิศทางที่ยั่งยืน กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐมวิทยากร
72562ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองติดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในมิติของคุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยวและความภักดีของนักท่องเที่ยววิทยากร

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
12564COACH THE COACHES PROGRAM FOR MEETINGS 101 INDUSTRY
22564COACH THE COACHES PROGRAM FOR INCENTIVES 101 INDUSTRY
32564COACH THE COACHES PROGRAM FOR CONVENTIONS 101 INDUSTRY
42564COACH THE COACHES PROGRAM FOR EXHIBITIONS 101 INDUSTRY
52564COACH THE COACHES PROGRAM FOR EVENT 101 INDUSTRY
62564โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 1 เทคนิคการทำการการตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0
72564โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 2 กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ามกลางโควิด 19
82563Certified Microsoft Innovative Educator program Microsoft Educator Center
92563การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
102563การท่องเที่ยวโดยชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
112562หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนูษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สกว. สกอ.
122562การจัดการงาน Event อย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา
132561Meeting and Incentive Travel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1425589 Coach the Coaches Program for MICE Industry

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์