รุ่งรดิศ เมืองลือ

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · rungradith@feu.edu

Views : 47

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยา2560
2ศศ.ม. การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
3ศศ.บ. สาขาวิชาบ้านและชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2545

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
11.Community based tourism 2.Sustainable tourism 3.Creative Tourism 4.Strategic plan for sustainable integrated tourism

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
11.Community based tourism 2.Sustainable tourism 3.Creative Tourism 4.Strategic plan for sustainable integrated tourism

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
11. The Guideline Development for Sustainable Tourism of Eastern Coast in Chonburi Province 2. Strategic plan for sustainable integrated tourism development in Chonburi Province

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
12563Certified Microsoft Innovative Educator program Microsoft Educator Center
22563การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32563การท่องเที่ยวโดยชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
42562หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนูษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สกว. สกอ.
52562การจัดการงาน Event อย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา
62561Meeting and Incentive Travel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
725589 Coach the Coaches Program for MICE Industry

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์