เฉลิมชนม์ วราหลิน

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · chalermchon@feu.edu

Views : 755

ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาด้านอาชีพและการศึกษาต่อ

สังกัด: งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2549
2วท.บ. คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2531

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจซื้อขายสินค้า
2กฎหมายว่าด้วยการประทำความผิดคอมพิวเตอร์
3จิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนา
4MQL4 Programming Language
5MT4 Application
6PHP & MySQL Web Development

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
2การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
3smart leadership (สู่สุดยอดภาวะผู้นำ)ณ หอสมุด U-Far2562
4ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การเชื่องโยงระบบสารสนเทศรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriclum online)และระบบฐานข้อมูลการระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดทศึกษา (CHEQAOnline)เพื่อการทิศติดตามและรับรองมาตรฐานการษศึกษาโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด2561
5One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
6AngularJS - Beginner [Get Started = 2H58M, Fundamentals = 6H58M, The Big Picture = 1H9M]https://www.pluralsight.com/paths/angular-js2560
7Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
8โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ "คุณธรรม นำสู่ คนสมบูรณ์"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสันผักหวาน (U-Far Campus)2559
9พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2558
10KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
11การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
12อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
13การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR)และการเขียนข้อเสนอโครงการโรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่2555
14การอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการผู้บริหารมืออาชีพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2554
15การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
16การพัฒนาวิชาการสอยรับใช้สังคมโรงแรมแกรนด์ มิราเคิล กทม2554
17กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดีโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่2554
18สัมนาการเตรียมการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว2554
19การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชนท้องถิ่นหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2554
20พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
21การอบรมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกให้กับบุคลากรทางการศึกษาโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่2552
22ปฏิรูปการศึกษารอบสอง การประเมินรอบสาม : ปรับแต่งหรือปรับรื้อระบบ?โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่2552
23อบรมการเขียนเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2551
24Introducton to e-learningมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2550
25อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
26สัมมนาจับทิศเศรษฐกิจไทยปี2550บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป2549
27การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
28โครงการอบรมที่ปรึกษาพันธุ์ใหม่เข้าใจวัยรุ่นมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
29สัมมนาทำอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
30ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2547
31การจัดการเรียนการสอนตามการปฏิรูปการศึกษาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2546
32ประชุมวิชาการประจำปี UNI-NETมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2546
33APEC SMEs Business Forum 2003APEC 20032546
34Mail Securityคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546
35The Art of Leadershipวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2546
36การพัฒนามาตรฐาน ดัชนี/ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพทบวงมหาวิทยาลัย2545
37e-universityสถาบันราชภัฏสวนดุสิต2545
38Leadership Trainingวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2545
39เทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงบ.ยูเนเต็ด อินเอร์เมชั่น จก.2543
40ประชุมผู้ร่วมจัดทำ web site จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่2543
41How to power your internet networkบ. อินเทล จก.2543
42สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้าจ.เชียงใหม่2543

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์