กานดา ธีรานนท์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · kanda@feu.edu

Views : 248

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2559
2บธ.บ. การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวร2556
3ศศ.บ. ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร2556

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และการตลาดบริการ

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
1การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา
2การท่องเที่ยวประสบการณ์อาหาร

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ทุนวิจัย (บาท)
12562วิถีชนบทกับการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. หนังสือประชุมวิชาการจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี: 80-88.
22562การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น: 121-133.
32561การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย: สถานการณ์และศักยภาพทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 12 ฉบับ Supplement: 99-109.
42559ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ำในกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 7 ฉบับที่ 13: 38-55.
52559การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ทางเลือก-ทางรอดของการท่องเที่ยวไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2: 206-215.

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการทุนวิจัย (บาท)
12562การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 31 พฤษภาคม 2562.
22562วิถีชนบทกับการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. หนังสือประชุมวิชาการจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 28 เมษายน 2562.
32559พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 27-28 พฤษภาคม 2559.
42559ถนนคนเดิน: กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น, การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, 27-28 พฤษภาคม 2559.

งานวิจัยสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ งานวิจัยสถาบันทุนวิจัย (บาท)
12562แรงจูงใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวคนเดียวของผู้หญิงไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
22561การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวหมู่บ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
4เข้าร่วมประชุม หัวข้อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวระหว่างอปท. และชุมชนในเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่2561
5การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
6การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
7การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
8การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
9การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
10การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
11การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
12การใช้ google Classroomมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
13การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
14กิจกรรมแอ่วเฮือน เยือนผญา "โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา"พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา2561
15Thailand Travel Mart Plus (TTM + 2017)ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่2560
16Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
17กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจของSMEs รับยุค 4.0ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่2560
18ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560

โครงการบริการวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการบริการวิชาการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12564โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องดื่มสมุนไพร” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียน Dara Cooking Studio โรงเรียนดาราวิทยาลัยหัวหน้าโครงการ
22563โครงการทำนุบำรุงและบริการวิชาการ "สืบสานภูมิปัญญาสานรัก สานใย จักสานใบเตย" และ กิจกรรม Open house : Wow เปิดบ้านสู่ TRM ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นวิทยากร
32562โครงการบริการวิชาการ "การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยคนในชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการจัดการโฮมสเตย์" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่วิทยากร
42560“Service Mind กับงานบริการ” กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลานสาง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกลานสาง จ.ตากวิทยากร
52560โครงการท่องเที่ยวจิตอาสาและบริการวิชาการ ณ โรงเรียนด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 19-21 ตุลาคม 2560เจ้าหน้าที่ประสานงาน

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12563โครงการ Smart People ยกระดับความรู้สู่อุตสาหกรรมการบิน 4.0 เรื่อง "การดำเนินงานของท่าอากาศยานและสายการบิน" ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 16 มกราคม 2563วิทยากร
22561อาจารย์ (พิเศษ) รายวิชา HT2302 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 1/2561 รายวิชา HT2207 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2/2561 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิทยากร
32560อาจารย์ (พิเศษ) รายวิชา HT2207 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และรายวิชา HT1104 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในปีการศึกษา 2/2560วิทยากร
42559อาจารย์ (พิเศษ) วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แผนกการท่องเที่ยวและบริการ (ปวส.) โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ปีการศึกษา 2/2558วิทยากร

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อรางวัล
12563ประกาศนียบัตรนักวิจัยน้องใหม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
12562Research Ethics Training (หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
22562กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking
32561การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ “Fun is the best way to learn”
42559การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและสร้างพันธมิตรการค้าสู่ประชาคมอาเซียนและประเทศเครือข่ายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์