อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · itsaree@feu.edu

Views : 256

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยา2559
2ศศ.บ. พัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้2545

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การท่องเที่ยว
2การโรงแรม
3การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ความสนใจ

ลำดับความสนใจ
1โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
2Corporate Social Responsibility

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการทุนวิจัย (บาท)
12563Itsaree Tiiyapiphat. (2020). Critical Success Factors Affecting Community-Based Tourism at Kut Mak Fai, Udon Thani Province, Thailand. International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), 19th -20th January, 25-29.
22562Itsaree Tiyapiphat and Ekkachai Sithamma. (2019). The potentials of creative tourism of Ban Chiang’s Vocational training community. The 2019 International Conference Business Education Social Sciences Tourism and Technology, 31 March – 3 April, 37-41.
32561Itsaree Tiyapiphat. (2018). Creative tourism development in Ban Chiang, Udonthani. International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS). 4(4), 60-64.
42560Itsaree Tiyapiphat. (2017). Satisfaction of tourists travelling in Ban Chiang World Heritage, Thailand. International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), 3(10), 81-84.
52560Itsaree Tiyapiphat. (2017). Basic of creative tourism. International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), 3(5), 148-152.

งานวิจัยสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ งานวิจัยสถาบันทุนวิจัย (บาท)
12560แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต. งบประมาณวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยแห่งชาติ (สกว.).
22560การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่. งบประมาณการค่าใช้จ่าย เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ประจำปี 2560

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์