ละเอียด ศรีหาเหง่า

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · laiad@feu.edu

Views : 701

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: สาขาวิชาการบัญชี

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1บช.ม. การบัญชีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก2555
2ศ.ม. เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2549
3ศศ.บ. บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2539

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1ด้านบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจ ภาษีอากร แผนธุรกิจ และการวิเคราะห์งบการเงิน

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ทุนวิจัย (บาท)
12560การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันฝร่ั่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ม,12: 219-234.

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ งานวิจัยสถาบันทุนวิจัย (บาท)
12557การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live and OBS Studioห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
5การฝึกอบรม ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงินโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่2561
6การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่2561
7โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่รุ่นที่4) ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
8โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ERP Software-SAP Business One มหาวิทยาลัยแม่โจ้2561
9อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน Online โดยใช้ Google Classroomมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
10ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าอินทรีย์และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ 2561สะเมิง2561
11ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าอินทรีย์และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ 2561จ.สุโขทัย2561
12ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2561
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี (มคอ.1) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ2560
14การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ "Fun is the best way to learn"มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
15อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
16Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
17Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
18ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
19TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
20อบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตรการเขียนบทความวิจัยทางวิชาการโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่2559
21อบรมหลักสูตร เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs เปรียบเทียบกับบัญชี PAEs/NPAEsห้องประชุมฝ้ายคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2559
22อบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOPเครือข่ายภาคเหนือตอนบน กลุ่มหัตถกรรมณ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่2559
23KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
24นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ศูนย์ราชการเชียงใหม่2557
25การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
26โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหิกิจศึกษา" รุ่นที่ 4ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่2557
27โครการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่2557
28อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
29กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train The Trainer)โรงแรมอโมรา2556
30การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
31อบรม"เจาะลึกประเด็นมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ NPAEs/SME เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2555
32ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์