สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · subpong@feu.edu

Views : 923

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2545
2วท.บ. ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2539

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1ภูมิศาสตร์
2การสำรวจจัดทำแผนที่ด้วยกล้องสำรวจธีโอโดไลท์ (Theodolite) กล้องสถานีรวม (Total Station) และเครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)
3ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม ดัชนีฤดูกาล การถดถอยเชิงเส้น
5ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
12560สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2560). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 11(1), 230-243.
22559สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ และ ชนันธร ขัติยะ. (2559). ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อรายงานแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย กรณีศึกษาตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 10(2), 190-199.
32559สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2557). การจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
42556สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2556). การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 29 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.
52554สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2554). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการถือครองที่ดินทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 5(2), 87-99.
62554สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2554). สถานการณ์เชื้อเพลิงฟอสซิลและศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 5(1), 62-74.
72554สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2553). สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับผู้ประกอบการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 4(1), 5-14.
82553สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2553). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายของชีวมวลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 3(2), 63-70.

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
12563สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ และ ธีรวิชญ์ วงษา. (2563). ความคลาดเคลื่อนของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS แบบมือถือในการสำรวจแนวเขตแปลงปลูกป่าชาวบ้าน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 สถาบันอุดมศึกษาไทย: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 22 พฤษภาคม 2563. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
22557สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2557). การจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 25 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
32556สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2556). การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 29 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.

งานวิจัยสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อ งานวิจัยสถาบัน
12563สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ และ ธีรวิชญ์ วงษา. (2563). การสำรวจแปลงปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามด้วยเครื่องกำหนดพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมแบบมือถือ. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
22560สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ และวิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์. (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
32559สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ จารุณี ภัทรวงษ์ธนา และ สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2559). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษาตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
42559สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2559). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
52558วิพัฒน์ หมั่นการ นันทะ บุตรน้อย พงศธร คำใจหนัก วารินทร์ วงษ์วรรณ รชฏาภรณ์ ทองแป้น และ สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2558). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
62557สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2557). ศึกษาความพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิด. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
72555สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2555). การจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยาย ผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
82554สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์. (2554). การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.ดอยเต่ากศน.ดอยเต่า2563
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
5ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าอินทรีย์และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ 2561สะเมิง2561
6Global Aging Business Trendsห้องประชุม Auditorium อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
7Concept ของ E-Commerce และ Software ที่ใช้ในการเรียนการสอนศูนย์ E-commerce valley (ECV)2561
8โครงการอบรมผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
9อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
10Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล GIS ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร2560
12โครงการ Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
13ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
14เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดกองทรายม ถนนสายต้นยางนา และศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 72559
15KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
16การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยฟารือีสเทอร์น2557
17การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
18โครการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่2557
19อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
20การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
21การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
22อบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่10"โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2555
23หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2555
24การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
25โครงการอบรมประเมินผล ดารเรียนรู้และการเขียนข้อสอบมหาวิทยาลัยฟารือีสเทอร์น2554
26โครงการอบรมสัมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
27โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือยุค 2012มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2554
28ภาพอนาคตพลังงานไทย 54โรงแรมฮอลิเดย์อินเชียงใหม่2554
29พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
30Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
31Training of Trainers (TOT)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2551
32Introducton to e-learningมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2550

โครงการบริการวิชาการ

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อโครงการบริการวิชาการหน้าที่/ตำแหน่ง หลัก
12563กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนางานและการเรียนการสอนของครู กศน.อำเภอดอยเต่า" ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563ผู้ช่วยวิทยากร
22562บรรยายเรื่อง "ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์" ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2562วิทยากร
32561บรรยายเรื่อง "การศึกษาภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่" ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 กันยายน 2561วิทยากร
42560บรรยายเรื่อง “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามโครงการชุมชนคนรักษ์ศาสนา” มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วันที่ 18 มีนาคม 2560วิทยากร
52560บรรยายเรื่อง “การจัดทำข้อมูล GIS ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ห้องปฏิบัติการศูนย์ภูมิสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร (0432) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2560วิทยากร
62560บรรยายเรื่อง "ความรู้ทางภูมิศาสตร์และรู้จักการเกษตรของตนเอง" ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" วันที่ 25 สิงหาคม 2560วิทยากร
72560บรรยายเรื่อง “การใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อม” สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 18 กันยายน 2560วิทยากร
82559บรรยายเรื่อง “การจัดทำข้อมูล GIS เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)” ห้องปฏิบัติการศูนย์ภูมิสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร (0432) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2559วิทยากร
92559บรรยายเรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ” อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดโดยสำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) วันที่ 29 ตุลาคม 2559วิทยากร
102556บรรยายเรื่อง “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการขยายผลโครงการหลวง” ห้องประชุมดอยคำ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2556วิทยากร
112555บรรยายเรื่อง “บทบาท ความสำคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเข้าใช้งานและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555วิทยากร
122555บรรยายเรื่อง “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร” อาคารศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2555วิทยากร
132555บรรยายเรื่อง “การเชื่อมโยงการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ” สำนักวิทยบริการ อาคารวัฒนาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555วิทยากร

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

ลำดับปี พ.ศ.ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ
12558คณะทำงานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือ ในพระบรมราชูปถ้ัมภ์ สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558

หนังสือแต่ง

ลำดับหน้าปกปี พ.ศ.ชื่อหนังสือ
12563เอกสารประกอบการสอนวิชา BBA303 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
22563เอกสารประกอบการสอน GEM101 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ Problem Solving and Decision Making Using Mathematical Methods (พิมพ์ครั้งที่ 2)
32563เอกสารประกอบการสอน SCI003 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematics and Statistics for Information Technology (พิมพ์ครั้งที่ 2)
42561เอกสารประกอบการสอน GEM101 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ Problem Solving and Decision Making Using Mathematical Methods (พิมพ์ครั้งที่ 1)
52561เอกสารประกอบการสอนวิชา INT002 ปฏิบัติการใช้ซอฟร์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน Office Automation Software (พิมพ์ครั้งที่ 1)
62561เอกสารประกอบการสอนวิชา SCI003 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematics and Statistics for Information Technology (พิมพ์ครั้งที่ 1)
72560เอกสารประกอบการสอนวิชา BBA303 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Statistics and Quantitative Analysis in Business (พิมพ์ครั้งที่ 1)
82559เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GIS404 การจำลองลักษณะภูมิประเทศเชิงตัวเลข Digital Terrain Modeling (พิมพ์ครั้งที่ 1)

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

ลำดับปี พ.ศ.ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
12564Data Science for everyone
22564Data Analytics for Business
32563การนำเสนอบทความ เรื่อง "ความคลาดเคลื่อนของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS แบบมือถือในการสำรวจแนวเขตแปลงปลูกป่าชาวบ้าน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 10
42560Fun With English Pronunciation
52560การเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ
62557การนำเสนอบทความ เรื่อง " การจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 4
72556การนำเสนอบทความ เรื่อง "การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 3

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์