ธรรมพร หาญผจญศึก

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · thammaporn@feu.edu

Views : 402

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
2วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2544

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1PL/SQL , SQL
2Microsoft Word,Excel,Powerpoint
3การเขียนโปรแกรมจากเครื่องมือของ Oracle

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
3อบรมเชิงปฏิบัติการ MONSOONSIM BOOT CAMP 2018 ต่อยอดการเรียนรู้มุ่งสู่สังคม Active Learner เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและระบบ ERP เชื่อมโยงความรู้หลากหลายวิชาผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Gamificationวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี2561
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model การจัดทำ Mobile Application : Point of Sale for Micro SME ห้องประชุม ECommerce Valley2561
5อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
6Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
7Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
8ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
9One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
10โครงการ : Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร : Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise Developerมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่2560
11โครงการ : Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร : Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise Developerมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่2560
12โครงการ : Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร : Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise Developerมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่2560
13โครงการ : Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร : Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise Developerมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่2560
14โครงการ : Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร : Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise DeveloperOracle Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่2560
15พัฒนาต้นกล้าวิจัยในแบบบูรณาการสำนักบริการวิชาการ มช2559
16TOT "Fun is the best way to learn"ห้องประชุม 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2559
17KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
18การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
19โครการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่2557
20อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
21กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train The Trainer)โรงแรมอโมรา2556
22การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
23ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
24หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2555
25การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
26พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
27ประชุมระดมความคิด เพื่อการจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยภาคเหนือ แบบมีส่วนร่วมโรงแรมเมอร์เคียว2553
28โครงการ ECIT ใหกับ SMEsศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่2553

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์