วลัย ชัยมูล

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · walai@feu.edu

Views : 675

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: วิชาเอกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1บธ.ม. การเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
2บธ.บ. การตลาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้2542

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การเขียนแผนธุรกิจ
2การจัดทำ BUSINESS MODEL CANVAS และ BUSINESS MODEL LEAN CANVAS
3การเป็นผู้ประกอบการ

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1The UBI Game Changer2563
2The UBI Game Changer ครั้งที่ 2โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่2563
3อบรม Train the Trainers for YES IDEAโรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี2563
4เข้าร่วมเปิดงาน MEU Innovation day 2020ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2563
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
6โครงการกิจกรรมสร้างความตระหนัก -จิตวิญญานการเป็นผู้ประกอบการ2562
7การจัดการความรู้ Simple&Smartณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
8ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม OVOP (One Village One Product) ที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น2561
9สัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs ถึงฝั่งฝัน ดัวยเครือข่ายบริการส่งเสริม SMEsโรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหย๋ จ.นครราชสีมา2561
10SMEสัญจร พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0โรงแรมแชลกรีล่าเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่2561
11ลง พื้นที่พบปะผู้ประกอบการ OTOP จ.แพร่ จำนวน 2 แห่ง ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถานประกอยการ นางศรีรัตน์ เหมืองคำ2561
12ดูงานการจัดการบริหารจัดการ ม.สงขลา นครินทร์ จ.สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2561
13อบรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2560 (Re-branding and Creating for Product and Packaging Development)โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่2560
14โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOPกลุุ่มเครื่องสำอางสำนักบริการวิชาการ มช2560
15กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานหัวข้อ การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจด้านดิจิทัล (SP Digital for Business)พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กทม - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตีล (DEPA) - บริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด มหาชน2560
16ร่วมงานและจัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน CP ALL Innovation Days 2017ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ2560
17การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีการศึกษา 2560โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ2560
18การประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศโรงแรมบัดดี้ โอเรียลทัล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี2560
19การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานเครือข่ายคู่คิดอุตสหกรรม ปีงบประมาณ 2561อาคาร ITC UNIT 1C ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 12560
20อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่2559
21สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และSME4.0ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส2559
22KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
23การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประชาสัมพันธ์เครือข่าย IP ให้เป็นที่รู้จักของ SMEsศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 12558
24Training the trainer for young entrepreneurs support idea challengeจ.นนทบุรี2558
25Young Enterpreneurs Support (Y.E.S) Idea Challengeโรงแรมแคนทารี่ฮิลล์เชียงใหม่2558
26สัมมนา "การสร้างความเข้าใจ และวิธีการเป็นผู้นำในการวร้างความแข็งแกร่งของ SMEs"ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่2558
27(SME Support Network Conference )โครงการRISMEPจังหวัดนครปฐม2558
28สัมมนา อสังหาริมทรัพย์ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่2557
29ความท้าทายสำคัญในกาารบริหารจัดการ SMEsศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 12557
30โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำ SMEศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่2557
31สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SP-SMEs Connect Focus Group Brain Stroming"โรงแรมอะเวย์2557
32สัมมนา โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายโรงแรมดิเอมเพรสเชียงใหม่2557
33พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับการพัฒนาสิน้คา OTOPโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ2557
34เทคนิคการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น Business counseling-toolsศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 12557
35การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
36ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียนห้องประชม Auditorium2555
37สัมนา"กระชับมิตร ธุรกิจเพื่อสังคม" โครงการธุรกิจรวยเพื่อนโรงแรมสุริวงศ์2554
38อบรมMicrosoft Office 2010 for officialมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องA 23202554
39การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมของ SP ภูมิภาคศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่2553
40สัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2552
41สัมมนาการติดตามประเมินผลโครงการNECโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ2552
42การปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการNECกรีนเนอรี่รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา2551
43Training of Trainers (TOT)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2551
44สัมมนาการติดตามประเมินผลโครงการNECสำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ2550
45โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม(BSP)ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 12550
46เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2550สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผ้ประกอบการ2550
47การใช้ฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่2550
48อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์