จันทร์จิตร เธียรสิริ

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ · (053) 201800 · junjit@feu.edu

Views : 938

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด: วิชาเอกการประกอบการ

การศึกษา

ลำดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
1บธ.ม. การตลาดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546
2บธ.บ. บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2543

ความเชี่ยวชาญ

ลำดับความเชี่ยวชาญ
1การเขียนแผนธุรกิจ

ความสนใจ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

งานวิจัยสถาบัน

การอบรม

ลำดับชื่อหัวข้อสถานที่ปี พ.ศ.
1การสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Live and OBS Studioห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socially Engagementห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
3แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการห้องรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2563
4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learningณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ห้องสมุด U-Far2562
5อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งความรู้เรื่องสื่อและการผลิตสื่อตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนณ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามมัสยิดอัตตักวา2561
6อบรม Industry education integration school enterprise collaboration international Sharing co-consulting and co-building lab com e-commerce valley มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2561
7การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเติมความเข้าใจเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น นักวิชาการภาคเหนือ”ห้องประชุมโชคอนันต์ โรงแรมศิรินาถ จังหวัดเชียงใหม่2561
8อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน Online โดยใช้ Google Classroom” สำนักบริหารวิชาการกลาง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2561
9สัมมนาเรื่อง "Global Aging Business Trends" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2561
10พัฒนาความคิด สู่สิขสิทธิ์ยุคไทยแลนด์ 4.0โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 2560
11โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนทำธุรกิจขนมไทยชาววัง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
12Cross Activites Based การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการการเรียน การสอนห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
13ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลห้องดอกแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
14One for All and All for Oneบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2560
15อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A12402560
16Fun with English PronunciationหอประชุมVision และห้อง 3440 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2560
17ฝึกอรบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด2560
18สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส2559
19ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทยโรงแรมฮอลิเดย์อินเชียงใหม่2559
20KM-IQAมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่2558
21อบรมหลักสูตร เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูนศูนย์การศึกษาม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน2558
22การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
23การเตรียมความพร้อมผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2557
24โครการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่2557
25อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3ห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2556
26การจัดการความรู้ (Knowledge Management)สำนักวิทยบริการ2555
27ประชุมเรื่อง กองทุนตั้งตัวได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2555
28หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2555
29การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติห้อง 3320 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 802555
30การศึกษามุ่งผลลัพธ์และการจัดการเรียน การสอนแบบ PBLห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
31พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพห้อง 2220 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2554
32Collaborative Learning in College Classroomsห้อง 3450 อาคาร A32552
33การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ห้อง Vision 20202552
34เสริมสร้างศักยภาพSMEsภูมิภาคสู่ตลาดจีนโรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่2551
35ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานด้านการตลาด การผลิต การจัดการบริษัทต่างๆในกรุงเทพ,ชลบุรีและระยอง2550
36โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สภาอุตสาหกรรม จ อุตรดิตถ์2550
37ผู้กลั่นกรองธุรกิจรุ่นที่4โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ2550
38โครงการอบรมที่ปรึกษาพันธุ์ใหม่เข้าใจวัยรุ่นมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
39อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2549
40สัมมนาจับทิศเศรษฐกิจไทยปี2550บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป2549
41TOT Workshop on Entrepreneurial Competency and Business Planวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2548
42TOT Workshop on Entrepreneurial Competency and Business Planวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2548
43TOTวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2547
44ออกแบบ web site เบื้องต้นวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2547
45การทำแผนการสอนวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2546
46ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี2547ธนาคารแห่งประเทศไทย2546
47การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546
48การทำวิจัยวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น2546
49นักการตลาดสัญจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2546
50โครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการผู้บริหารมืออาชีพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง0

โครงการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการส่วนบุคคล

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน

หนังสือแต่ง

รางวัล

ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์